Endodontic Instrument

posted on 08 Aug 2008 21:54 by molar-38 in Knowledge
Endodontic Instrument :
HAND OPERATED INSTRUMENTS
 
 

TYPE
ชนิดของเครื่องมือขยายคลองรากฟันที่ใช้มือหมุน แบ่งหลักๆ เป็นสามประเภท ได้แก่

Reamers
ทำจากลวดรูปสี่เหลี่ยมเหรือสามเหลี่ยม ทุก 1 มิลลิเมตร ของส่วนที่เป็นเกลียวจะมี cutting blade 0.5-1 อัน และ blade จะทำมุม 10-30 องศา กับแกนของ reamers ในการขยายจะหมุนเครื่องมือตามเข็มนาฬิกาประมาณ 0.25 รอบ แล้วดึงขึ้น การขยายโดยใช้ reamers จะได้คลองรากฟันที่ค่อยข้างกลมเหมาะที่จะใช้ขยายในคลองรากที่ตรง เพราะมีโอกาสจะเกิดการขยายผิดแนวได้ในกรณีที่คลองรากฟันโค้ง ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ขยายคลองรากฟัน

 


Reamer with enlarged view

 

K-type file
เป็นเครื่องมือที่หมุนบิดเกลียวคล้าย reamers ทำจากลวดรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมี cutting blade 1.5-2.5 อัน ทุก 1 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่า reamers ทำมุม 25-40 องศา กับแกนของ files มีโอกาสที่จะหักได้น้อยกว่า reamers ในการขยายจะทำ filling movement คือ ตะไบเครื่องมือกับผนังคลองรากฟันไปรอบๆ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับคลองรากฟันที่ค่อนข้างโค้ง แต่ต้องระวังการตะไบส่วนโค้งด้านในของคลองรากฟันเนื่องจากเป็นบริเวณที่เนื้อฟันค่อนข้างบาง จะมีโอกาสเกิดการขยายทะลุออกไปนอกคลองรากฟันได้

 


K-type file with enlarged view

 

Hedstrom file
เป็นเครื่องมือที่หมุนเกลียวคล้ายสว่าน ภาพตัดขวางคล้ายหยดน้ำ cutting blade ทำมุม 60-65 องศา กับแกนเครื่องมือ H-type file มีประสิทธิภาพในการตัดผนังคลองรากฟันได้ดีกว่า reamers และ k-type file ด้วยเหตุผลนี้ทันตแพทย์บางคนไม่ยิยมนำมาขยายในส่วนปลายราก โดยเฉพาะคลองรากฟันที่โค้งและคแบเพราะมีโอกาสเกิดการขยายทะลุออกไปนอกรากฟันในบริเวณที่ผนังคลองรากฟันบางได้ จึงมักใช้ H-type file ขยายเฉพาะส่วนของคราฟันส่วนบน
ปี 1993 บริษัท Kerr ได้ผลิต Safety Hedstrom ซึ่งเป็น H-type file ที่มีส่วนคมของ blade ด้านเดียว ส่วนอีกด้านจะไม่มีส่วนคม เวลาขยายจะหันด้านที่มีส่วนคมของเครื่องมือเข้าหาผนังคลองรากฟันส่วนที่หนาและต้องการขยาย H-type file ชนิดนี้สังเกตได้จากด้ามของเครื่องมือจะมีด้านหนึ่งแบนราบซึ่งเป็นด้านที่ cutting blade ไม่มีความคม ขณะขยายจะหันเครื่องมือด้านนี้เข้าหาผนังคลองรากฟันส่วนบาง

 


H-type file with enlarged view

 

 

SHAPE

 ลักษณะหน้าตัดของรูปร่างของ files ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของบริษัทผู้ผลิต โดยจะมีเทคนิคในการผลิตอยู่ 2 เทคนิค คือ

 

- Machine Instruments
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำการตัด instrument ขณะที่ instrument กำลังหมุนโดยผ่านเครื่องหมุน วัสดุประเภทนี้ได้แก่พวก Hedstrom-type file และ instrument ที่ทำมาจาก nickel-titanium ทุกประเภท
สำหรับ K-type file บางรุ่นก็มักทำมาจากเทคนิคนี้ โดยวิธีการเช่นนี้ก็จะทำให้สมบัติทางกายภาพและสมบัติในการใช้งานก็จะต่างกันออกไป จาก original K-type file โดยเป็นที่รู้กันว่า machined file จะมีความต้านทานของการแตกหักในการ rotation น้อยกว่า file ที่ทำโดยวิธี ground-twisted ที่มีขนาดเท่ากัน


- Ground-Twisted Instrument
เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการผลิต โดยการทำให้วัสดุมีหน้าตัดขึ้นมาก่อน เช่น หน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมและแบบสามเหลี่ยม จากนั้นจึงนำไปหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดลักษณะ helical cutting edges ซึ่ง instrument ที่ทำโดยวิธีเหล่านี้ ได้แก่พวก K-type files และ Reamers โดย K-type files จะมีรอบหมุนต่อความยาวในหน่วยมิลลิเมตร มากกว่าชนิด K-type reamers ลักษณะของปลาย instrument ที่ทำมาโดยวิธี Ground-Twisted นี้จะมีลักษณะเป็น pyramidal tip (60-90 องศา)

 

เนื่องจากเครื่องมือขยายที่ใช้มือหมุนข้างต้นเมื่อขยายคลองรากฟัน บางโอกาสก็จะทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ผิดแนวคลองรากฟันเดิม เป็นต้น บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ขยายคลองรากฟันจึงได้ผลิตเครื่องมือที่ทำด้วยวัสดุจำพวก stainless steel alloys ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าวัสดุเดิม ซึ่งได้แก่ chrome-nickle steel ทำให้เมื่อใช้ขยายคลองรากฟันที่โค้งก็จะโค้งไปตามคลองรากฟันได้ ค่อนข้างดีมีแรงดีดกลับสู่แนวตรงน้อย เครื่องมือลักษณะนี้จะมีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปขนมเปียกปูน จึงมีความคมมากกว่าแบบเดิม เครื่องมือที่ทำด้วยวัสดุประเภทนี้ ได้แก่ flexicut , Flexoreamer เป็นต้น ถึงแม้จะพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการขยายคลองรากฟัน แต่มักจะพบว่าส่วนคมที่บริเวณปลายเครื่องมือมักจะก่อให้เกิดขั้น(ledge) ที่ผนังคลองรากฟันบริเวณส่วนโค้งด้านนอก และทำให้เิกิด zip ที่รูเปิดปลายราก ต่อมาจึงได้มีการผลิตเครื่องมือที่บริเวณปลายไม่มีส่วนคมที่จะตัดเนื้อฟัน เรียกว่า modified non-cutting tip เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผนังคลองรากฟันด้านนอกของความโค้ง เครื่่องมือประเภทนี้ ได้แก่ Flex-R file และจากการศึกษาของ Powell และคณะ พบว่าฟันที่ได้รับการขยายคลองรากด้วยเครื่องเมือดังกล่าว จะอยู่ในแนวคลองรากฟันเดิมมากกว่าการขยายด้วยเครื่องมือที่มีปลายคม

SIZE
ขนาดหน้าตัดของ K-type file และ reamers จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งต่างๆบนความยาวของ file และ reamer โดย diameter ที่ตำแหน่งปลายสุดจะเรียกตำแหน่งนี้ว่า D0 โดยความยาวของ instrument จะมีความยาวน้อยสุดที่ 16 มิลลิเมตร ซึ่งจะเรียก diameter ที่ตำแหน่งความยาวที่ 16 มิลลิเมตรนี้ว่า D16 และ diameter จะมีขนาดกว้างขึ้น 0.02 มิลลิเมตรทุกๆความยาวที่เพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตร

 


ขนาดของเครื่องมือมีตัวเลขแสดงบนด้ามเครื่องมือ และเส้นผ่านศูนย์กลางอาจคลาดเคลื่อน +,- 0.02 ตาม ANSI

 

 

Action ในการใช้เครื่องมือขยายคลองรากฟันชนิดมือหมุน

Watch-winding
คือ การหมุน file ตามเข็มนาฬิกาประมาณ 30-60 องศา พร้อมทั้งดันให้ file ไปข้างหน้าเบาๆ แล้วขยับ file ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เครื่องมือผ่านลงไปในคลองรากฟันได้ดีโดยเฉพาะคลองรากฟันที่ค่อนข้างเล็ก

Filling
คือ การใส่ file ให้สัมผัสกับผนังคลองรากฟันพร้อมทั้งขูดลากเครื่องมือขึ้นตลอดความยาวของคลองรากฟัน การทำ filling ในคลองรากฟันที่ค่อนข้างโค้งต้องระวังการขยายทะลุออกไปนอกรากที่บริเวณโค้งด้านในซึ่งมีผนังคลองรากฟันค่อนข้างบาง ดังนั้นการขยายในบริเวณนี้จึงต้องทำในลักษณะ anticurvature filling นั่นคือ โค้งเครื่องมือพร้อมทั้งออกแรงตะไบไปในบริเวณที่เนื้อฟันหนาด้านนอกให้มากกว่าด้านใน

Reaming
หมายถึง การหมุน file ตามเข็มนาฬิกาไป 0.25 รอบ พร้อมทั้งดันเครื่องมือลงไปในคลองรากฟัน เครื่องมือมีโอกาสหักง่ายกว่าวิธีอื่น แต่ถ้าทำ filling ร่วมด้วยจะทำให้การขยายโดยวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือหลังหมุนและดัน file ไปทางปลายรากโดยออกแรงพอสมควรแล้วจะแนบ file ให้ติดผนังคลองรากพร้อมดึงขึ้นเพื่อทำความสะอาดผนังคลองรากฟัน

Balanced force
เป็นเทคนิคการหมุน file ตามเข็มนาฬิกาประมาณ 60 องศา พอเครื่องมือติดผนังคลองรากฟัน จึงหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้เครื่องมือตัดผนังคลองรากฟันให้ใหญ่และลงได้ลึกขึ้น แล้วจึงหมุตามเข็มนาฬิกาอีกครั้ง เพื่อให้เครื่องมือกวาดเศษเนื้อฟันที่เกิดจากการขยายออกมา วิธีนี้นิยมใช้เพราะเครื่องมือขยายจะอยู่ในแนวคลองรากฟันเดิม โดยเฉพาะถ้าใช้วิธีนี้ร่วมกับเครื่องมือขยายปรเภท Flex-R file ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่มีส่วนคมที่ปลาย

Video Root Canal Treatment จาก youtube
Dr. Jerry Gordon performs a root canal on one of his patients. He also explains the procedure.

 

 

 

 

 

Referrence :

รศ.ละอองทอง วัชราภัย.คลองรากฟัน วิธีการรักษาและการแก้ปัญหา.พรรษาดีไซน์,2545

ENTDODONTIC INSTRUMENTS P.154-160 : Endodontic
Fundamental of Dental Assistance : http://64.78.42.182/sweethaven/MedTech/Dental/DentAssist/DentAssist01_TXT.asp?frame=0503
Some pictures from : http://www.freepatentsonline.com

Comment

Comment:

Tweet

PERRY INDUSTRIES, KHAWAJA NAZAMUDIN ROAD B#3 S.I.ESTATE
SIALKOT-PAKISTAN.TEL:+92-52-3552686/FAX:3562633/CELL:92-300-6108953,
www.perry-ind.com / info@perry-ind.com / perry@skt.comsats.net.pk
========================================================================

Dear Sirs,

RE: DENTAL / LABORATORY INSTRUMENTS ALL SORTS.

Your enquiry have been selected from the web linK directories during online search of captioned line items.

We are leading manufacturers and exporters of the dental / laboratory instruments and scissors all sorts producing from the selected stainless steel under the supervision of skilled staff in own modern automatic machines workshop running instructions by ISO 9001/2000 "CE MARKING CERTIFICATE" according to the required standard of quality and patterns as per our valued clients and capable to easily supply your volume demands within required delivery schedule.

Kindly visit our website www.perry-ind.com and intimate interested items to display a few desired samples and best prices for your kind checking, approval and long lasting regular business.

Awaiting your initial order in early favourable response on the matter expedite.
Thanking you and best regards.,

Sincerely.,

IQBAL AHMED.,
EXECUTIVE.

#2 By IQBAL AHMED (203.124.63.203) on 2009-12-24 15:48

ทำไมอุดฟัน ถึงเจ็บกว่าขูดหินปูนอีกอ่ะ

#1 By so far on 2008-08-09 11:36